Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden GM Medical Bracing B.V.

1. Definities

1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

a) GM: GM Medical Bracing B.V. KvK nr. 18127036
Adres: Stadionstraat 11  A1 - 4815 NC  Breda (NL)
E-mail: info@gmmb.nl;
Telefoon +31 (0)499376116
b) Overeenkomst: de overeenkomst tot afname (kopen) van het Product;

c) Koper: afnemer van producten en/of diensten van Verkoper

d) Product: producten of diensten ten aanzien van prothesen, orthesen, orthopedische apparatuur, medische bandages, therapeutische elastische kousen, orthopedische schoenen, overige orthopedische voorzieningen aan schoenen, steunzolen, vervoersmiddelen, loophulpmiddelen en overige medische en orthopedische hulpmiddelen in de meest brede zin van het woord;

e) Verkoper : verkoper van producten,

f) Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

2. Toepasselijkheid

2.1.     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die door GM met de Koper zijn overeengekomen.

2.2.     De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Koper worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.     GM verwijst naar de Algemene Voorwaarden op de website van GM (www.gmmb.nl) De Koper is akkoord met de Voorwaarden bij het verstrekken van de opdracht aan GM.

2.4.     Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.      De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het Verkoopvoorstel van GM aan Koper. De ontvangst door GM van een schriftelijke bevestiging van de Klant van zijn instemming met het door GM gedane Verkoopvoorstel danwel opdracht tot levering conform de tussen GM en Koper gemaakte afspraken. Schriftelijk wordt in deze gevallen ook verstaand als de communicatie per E-mail is.

3.2       Het Verkoopvoorstel is voorzien van een geldigheidsduur. Indien hier op het Verkoopvoorstel niet expliciet van wordt afgeweken dan geldt een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.

3.3       Indien deze Algemene Voorwaarden wijzigen zal hiervan op de website van GM melding worden gemaakt. De meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden is op de website van GM beschikbaar (www.gmmb.nl).

4. Levering en levertijd

4.1.     Tenzij anders is overeengekomen, worden Producten aan de Koper geleverd op het door de Koper aangegeven adres. Bij levering van de Producten ondertekent de Koper voor ontvangst van de Producten.

4.2.     Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden behoudt GM zich het eigendom van de te leveren en/of geleverde Producten voor, tot het moment waarop de Koper zijn verplichting jegens GM heeft voldaan.

4.3.     In de Opdrachtbevestiging van GM aan Koper zal een indicatie van de levertermijn worden afgegeven. GM kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien deze levertermijn buiten de invloedssfeer van GM wijzigt.

4.4.     Een eventueel door GM gegeven indicatie van de levertijd betreft geen fatale termijn.

5. Prijs

5.1.        De in de opdrachtbevestiging aangegeven prijs is de prijs zoals overeengekomen tussen Verkoper en Koper. Afwijkingen hierin dienen z.s.m. te worden gemeld aan Verkoper. Prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende vracht- en administratiekosten. Indien de orderwaarde 200 euro of hoger bedraagt worden deze kosten niet in rekening gebracht.

6. Betaling

6.1.      Koper zal na ontvangst van de goederen binnen 30 kalenderdagen zorgdragen voor betaling. Betaling dient te geschieden per bank op het rekeningnummer van GM zoals aangegeven op de factuur onder vermelding van het ordernummer/klantnummer en/of factuurnummer.

7. Aansprakelijkheid

7.1.      GM zal haar verplichtingen met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren. GM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud, opslag en/of overige niet in acht genomen maatregelen zoals beschreven in de bijgeleverde handleiding van de geleverde artikelen. GM levert bij elk artikel een Nederlandse of Engelse handleiding.

7.2.      Indien Koper (een deel van) de geleverde goederen wil retourneren zal deze eerstens contact opnemen met GM. In onderling overleg kan bepaald worden of het geleverde artikel voor retournering in aanmerking komt. Maatwerk artikelen alsmede artikelen welke gebruikt zijn komen niet voor retournering in aanmerking behoudens garantiegevallen.

7.3.      Op alle geleverde artikelen geldt de wettelijke garantietermijn (2 jaar na aflevering). Mocht het artikel niet (meer) voldoen aan het in de handleiding beschreven doel dan kan Koper een beroep doen op de Garantievoorwaarden. Koper neemt dan z.s.m. contact op met Verkoper voor het bepalen van een oplossing.

7.4.     GM is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst die hun oorzaak hebben in gedragingen en/of handelingen van de Koper, waaronder maar niet beperkt tot fouten of tekortkomingen in de door Koper verstrekte informatie.

8. Gebruik van het Product

8.1.     De Koper is gehouden het Product conform de aan hem verstrekte gebruiksaanwijzing te gebruiken en te onderhouden.

8.2.      Verkoper is als distributeur verantwoordelijk voor de levering van Medische Hulpmiddelen van deugdelijke kwaliteit die voldoen aan de Europese richtlijnen. Aanwijzingen voor het gebruik worden meegeleverd bij elk artikel.

8.3.     Elk in deze bepaling opgenomen recht of iedere aanspraak komt te vervallen indien een gebrek aan het Product is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de gebruikstermijn, onjuist onderhoud door de Koper en / of door derden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GM, de Koper of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

8.4.     De Koper komt evenmin een aanspraak op deze bepalingen toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar GM geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).

9. Algemene Verordening Gegevensbescherming en geheimhouding

9.1.     GM zal alle informatie betreffende de Koper die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover GM ingevolge een wettelijk voorschrift, of vereiste van de zorgverzekeraar, hiertoe verplicht is.

9.2      De Koper kan gebruik maken van de rechten op inzage, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid van gegevens. Ook kan gedeeltelijke vernietiging van gegevens toegestaan worden wanneer het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is en op grond van de Wet Langdurige Zorg niet bewaard moet blijven.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1.   Op de Overeenkomst tussen  GM en Koper en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2.   Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel samenhangen met onder de Voorwaarden gesloten overeenkomsten, verstrekte offertes en Algemene Voorwaarden dan wel, overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Algemene Voorwaarden GM Medical Bracing B.V. versie 1.1 April 2020